Všeobecné obchodné podmienky

INVIA.SK, s.r.o., cestovná agentúra, Dunajská 4, Bratislava 811 08, IČO: 35884797

I. Úvod

Cestovná agentúra INVIA.SK, s.r.o., (ďalej iba CA) je autorizovaným predajcom zájazdov renomovaných cestovných kancelárií (ďalej iba CK) s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaji zájazdov. Všetky CK informovali CA, že sú riadne poistené proti úpadku CK a vo väčšine prípadov fungujú na slovenskom trhu už niekoľko rokov.
Ponuka zájazdov je zostavovaná a pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od cestovných kancelárií, ktoré sú usporiadateľom zájazdu. Všetky údaje v tomto elektronickom katalógu sú platné v dobe zadania na www. CA nezodpovedá za ich prípadné následné zmeny. Všetky práva vyhradené.
CA si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov, záväzná pre predávajúceho i kupujúceho je len cena uvedená na platnej cestovnej zmluve.
Zľavy poskytované CA, rovnako tak organizujú CK nie sú spätne nárokovateľné a budú aplikované len na základe výzvy klienta.

Zájazdy si u nás objednávate za rovnakú cenu a podmienok ako u usporiadajúcej CK!

Zájazdom sa podľa zákona č.281/2001 Z.zv znení neskorších predpisov rozumie vopred pripravená a zostavená kombinácia najmenej dvoch z nasledujúcich služieb, pokiaľ je predávaná alebo ponúkaná k predaju za súhrnnú cenu a pokiaľ je služba poskytovaná po dobu presahujúcu 24 hodín alebo keď zahŕňa ubytovanie cez noc, a) doprava, b) ubytovanie, c) iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvorí významnú súčasť kombinácie služieb, napr. stravovanie, zabezpečenie sprievodcu, spoločensko-kultúrny program alebo rekreačno-športový program.

Zájazd od CA si môže kúpiť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov. Jedinou výnimkou je exkluzívny cestovný klub CA prevádzkovaný na adrese www.travelon.sk. Členom tohto Travelon klubu sa môže stať ktokoľvek, kto obdrží pozvánku, alebo si o ňu požiada prostredníctvom stránok www.travelon.sk. Vzhľadom k exkluzívnym ponukám, je počet členov v klube obmedzený. V prípade, že nebude žiadne voľné miesto v klube, nebude vstup ďalšieho člena umožnený. V prípade uvoľnenia voľných miest v klube, dostane žiadateľ e-mailom správu o umožnenie členstva. Členstvo v Travelon klube je zadarmo. Každý člen klubu má možnosť pozvať 100 priateľov k členstvu v TRAVELON klube. Registráciou k členstvám užívateľ súhlasí s týmito podmienkami. Za každého nového člena, ktorého člen klubu pozve a bude mu členstvo potvrdené, získa bonus 4.98€, ktoré môže uplatniť ako zľavu pri ďalšom nákupe z TRAVELON ponuky. Ak si odporúčaný člen kúpi zájazd z ponuky TRAVELON, získa, ten kto daného člena odporučil bonus 16.60€, ktoré môže uplatniť ako zľavu pri ďalšom nákupe z TRAVELON ponuky. Užívateľ, ktorý odporúča členstvo inej osobe, v mene tejto osoby súhlasí so spracovaním jej osobných údajov prevádzkovateľom tohto webu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bonusy nevyplatiť, ak zistí, že pozvaná osoba nie je reálny užívateľ.

II. Objednávky
Každý návštevník serveru môže poslať ľubovoľné množstvo NEZÁVÄZNÝCH objednávok. CA nemá v minúte objednania zájazdu klientom informácie o tom, či je daný zájazd voľný alebo nie. CA si vyhradzuje právo po odoslaní objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri nahrávaní zájazdu do databázy. CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré sú rozporuplné, prípadne neúplné, alebo neobsahujú správne telefónne číslo, i bez odpovede zákazníkovi.

Upozorňujeme, že pri niektorých ponukách napr. na poslednú chvíľu, tzn. „Last minute“ nemusia byť uvedené kompletné informácie, tie Vám upresní náš pracovník. Cena „Dieťa“ je platná obvykle pre dieťa na 1.prístelke v doprovode dvoch osôb. Táto ponuka je obmedzená vekom dieťaťa podľa pokynov jednotlivých zastupovaných CK.

Vybavovanie objednávok
Po prijatí NEZÁVÄZNEJ objednávky vykoná CA rezerváciu zájazdu. To je možné v priebehu prevádzkovej doby CK i CA. Niektoré CK nemajú cez víkendy otvorené, teda objednávka bude vybavená v takomto prípade v najbližší pracovný deň.

V prípade, že to nie je možné - CA okamžite kontaktuje zákazníka a dohodne ďalší postup. Upozorňujeme, že hovory s pracovníkmi INVIA.SK môžu byť v rámci zlepšovania našich služieb monitorované. Výnimkou sú zájazdy objednané prostredníctvom stránok www.travelon.sk . Tu vykonané objednávky sú záväzné. Klient sa zaväzuje, že ak objednáva zájazd cez www.travelon.sk , poskytne maximálnu súčinnosť s CA  tak, aby najneskôr ďalší pracovný deň nasledujúci po dni objednaní zájazdu, bola spísaná platná cestovná zmluva s uvedením všetkých potrebných údajov.
Zájazdy je možné objednať cez www stránky CA alebo telefonicky.

Vznik zmluvného vzťahu (predaj zájazdov zastúpených cestovných kancelárií):

Pri úspešnej rezervácii v CK je zákazníkovi podľa predchádzajúcej dohody odovzdaný návrh cestovnej zmluvy s potrebnými pokynmi na vyplnenie zmluvy, jej podpis a úhradu zájazdu a to buď faxom, e-mailom, osobne na pobočke CA alebo výnimočne i poštou a to na náklady CA. CA informuje zákazníka do akej doby je potrebné (v prípade jeho záujmu) zaslať podpísanú zmluvu späť do CA. Klient musí v prípade záujmu poslať podpísanú cestovnú zmluvy vrátane dokladu o prevedenej platbe výhradne do CA. Zaslanie in0mu subjektu môže mať za následok prepadnutie rezervácie a nemožnosť nákupu objednaných služieb. Storno podmienky - viď tieto VOP. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže dôjsť k stornu rezervácie alebo zájazdu).


III. Platba
Za bežné zájazdy objednávané viac, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí zákazník spravidla 50 percent z jeho plnej ceny, následne potom jeden kalendárny mesiac pred čerpaním prvej služby (nástup na zájazd) doplatí zvyšnú čiastku do plnej ceny zájazdu. Zájazdy typu "last minutet" a zájazdy objednávané menej, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí klient jednorázovo v plnej výške uvedenej ceny na účet CA, prípadne po dohode s CA priamo na účet danej CK v pobočke príslušnej banky, bankovým prevodom alebo na pobočkách CA. Môžu nastať výnimky, vzhľadom k obsadenosti letov, zájazdov atď. a potom budú klientovi predané iné inštrukcie pre platbu než tu uvedené. Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade cestovná zmluva nenadobudla účinnosť a klient má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov. V takom prípade klient nemá však nárok na náhradu škody. Letecké spoločnosti si vzhľadom k sústavnému zvyšovaniu ceny leteckého benzínu na svetových trhoch vyhradzujú právo na zmenu výšky palivového príplatku. Ich navyšovanie sa riadi VOP CK. Niektoré CK hradia tieto navýšenia zo svojich prostriedkov, iné vyžadujú od klientov doplatiť cenový rozdiel dodatočne pred odletom. Podmienky stanovené cestovnými kanceláriami je klient a CA povinná akceptovať.

Výnimkou sú zájazdy objednané prostredníctvom stránok www.travelon.sk . Tieto sa uhrádzajú platobnou kartou prostredníctvom zabezpečenej brány priamo na týchto www a objednávka je záväzná. Ak nie je uvedené inak, je možné zaplatiť najskôr zálohu, neskôr doplatok - ten musí byť uhradený tak, aby min. 30 dní pred čerpaním prvej služby, bolo uhradené 100% ceny zájazdu. Za deň uhradenia sa považuje deň pripísania čiastky na účet CA.

Cestovná zmluva nadobúda účinnosť dňom písomného potvrdenia zo strany CK a doručením objednávateľovi.

Poplatky za platbu v SR sú hradené takto:
- poplatok za platbu zálohy alebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí          zákazník
- poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA
- poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (zákazník alebo CA)
- poplatky za vrátenie preplatku zákazníkovi nesie CA bez ohľadu na príčinu
- pri platbe kartou je účtovaný manipulačný poplatok vo výške vopred oznámené pracovníkom CA
Tieto podmienky neplatia, pokiaľ zákazník platí priamo CK. V tom prípade platia podmienky CK. Platby zo zahraničia a do zahraničia robíme iba výnimočne a poplatky hradí vždy klient.

IV. Cestovné doklady
Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne OP pre cesty po Shengenskom priestore. Každý cestujúci je povinný overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybranej destinácie , prípadne štátov, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádzajú. Vízové formality si musí klient zaistiť sám ešte pred vycestovaním. Za ne/udelenie víza cestujúcemu nenesie CA či CK žiadnu zodpovednosť. Pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (obvykle vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). Pri väčšine destinácií sa jedná o minimálnu platnosť 6 mesiacov. Bližšie informácie nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na www.mzv.sk . Taktiež sú cestujúci povinní si pred objednaním zájazdu skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do krajiny, vrátane situácie v destinácii. 

Dôrazne upozorňujeme na skutočnosť, že objednávky uskutočnené prostredníctvom www.travelon.sk  sú ihneď záväzné (pozri vyššie), teda je potrebné si ešte pred odoslaním objednávky overiť podmienky vstupu a vízovej povinnosti overiť vopred ešte pred odoslaním objednávky. V prípade, že klient odošle objednávku prostredníctvom týchto www stránok, a nebude mu následne umožnený vstup do krajiny / na palubu lietadla atď./ z dôvodu cestovného pasu s krátkou dobou platnosti, bez platného víza, na zlý cestovný doklad (typicky napr. cestovanie na občiansky preukaz mimo Schengenského priestoru atď.) nesie za toto plnú zodpovednosť klient a v takom prípade nebude možné klientovi vrátiť zaplatené finančné prostriedky, vyplatiť náhradu škody atď.

Potrebné doklady - vouchery, letenky a pod. obdrží zákazník od CA alebo príslušnej CK. Doklady sú odosielané obvykle cca 3-5 dní pred odjazdom alebo môžu byť predané klientovi až priamo na letisku.

V. Zájazdy na vyžiadanie
U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u partnera CK v destinácii (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie  (nevyžiadanie) sa vždy vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.

VI. Storno podmienky
Klient je oprávnený stornovať objednaný zájazd nasledovne:

Až do okamihu zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy bez storno poplatkov.

Po uzatvorení cestovnej zmluvy a úhrade zálohy, či celej čiastky – podľa storno podmienok danej CK.

Odstúpenie od cestovnej zmluvy /storno/ musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa a zaslané na e-mailovú adresu odstupenie@invia.sk či na faxové číslo +421 2 3221 0002 v pracovnej dobe pondelok – piatok 9.00 – 17.30 hod. alebo počas otváracej doby na niektorej z našich pobočiek a zároveň zaslané na emailovú adresu či faxové číslo CK. Kontakty sú uvedené v každej cestovnej zmluve.

Pokiaľ klient hradí celú alebo časť zájazdu tzv. poukážkami (napr. Gastropass, Flexipass, Holidaypass,...) a tento zájazd stornuje, môže mu byť prípadná vratka vrátená v týchto poukážkach.


VII. Reklamácie
Prípadné reklamácie k zájazdu či službám odporúčame riešiť na mieste pobytu s delegátom alebo recepciou ubytovacieho zariadenia, aby mohli byť poruchy ihneď odstránené či napravené. Taktiež je pre vybavenie reklamácie lepšie nechať si reklamované skutočnosti potvrdiť písomne podpisom zástupcu CK alebo ubytovacieho zariadenia. Tiež býva k dispozícii klientovi non-stop telefonická linka usporiadajúcej CK. Ak sa klient rozhodne reklamovať až po ukončení čerpania služieb, je potrebné reklamáciu zaslať do CA najlepšie písomne, prípadne k nej naviac ešte pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený aj delegátom CK, doplneným fotografiami reklamovanej skutočnosti (pokiaľ je to možné), atď./. Všetko doporučujeme zaslať na e-mail klientsky-servis@invia.sk
, alebo doporučene na adresu sídla spoločnosti INVIA.SK, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava. INVIA.SK, s.r.o. je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a taktiež tým pádom nevybavuje v ich mene reklamácie. Po obdržaní reklamácie je táto nami zaslaná usporiadajúcej CK, ktorá je povinná sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote. Prípadné námietky k odpovedi na reklamáciu budú zaslané CK. Vyjadrenie CK k námietke nemusí byť do 30 dní od doručenia. Vašu reklamáciu môžete oznámiť na ktorejkoľvek našej pobočke aj ústne, o tomto oznámení bude našim pracovníkom vypracovaný záznam, ktorý následne zašleme usporiadajúcej CK. Podrobnejšie, viď Reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok
Spoločnosť INVIA.SK, s.r.o. (ďalej len ako "CA") ako autorizovaný predajca zájazdov, mnohých renomovaných cestovných kancelárií, vydáva týmto tento reklamačný poriadok pre uplatňovanie práv zákazníkov pri zodpovednosti za chyby služieb cestovného ruchu (reklamácia):

Článok 1 - zodpovednosť CK
Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá CK, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu. CK zodpovedá bez ohľadu na to, či záväzky by mali byť splnené CK alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.

CK nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách a akciách, ktoré nie sú dojednané v cestovnej zmluve, organizovaných inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, hotela či iných organizácií. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo, atď.

Článok 2 - právna úprava
Zodpovednosť CK sa riadi ustanoveniami cestovnej zmluvy, zákonom 281/2001 Z.z.o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Článok 3 - lehota pre podanie reklamácie
Reklamáciu je potrebné uplatniť u usporiadajúcej CK bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 90 dní od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy, inak právo zaniká.

Táto lehota je zachovaná taktiež vtedy, pokiaľ zákazník urobí reklamáciu v CA.

CA po obdržaní reklamácie túto bez zbytočného odkladu odošle či odovzdá do usporiadajúcej CK k vybaveniu. O spôsobe vybavenia reklamácie bude zákazník oboznámený zo strany usporiadajúcej CK v súlade s reklamačným poriadkom CK.

Článok 4 - spôsoby reklamácie
Klient je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na samotnom mieste (v destinácii v priebehu dovolenky). Uplatnenie reklamácie na samotnom mieste, umožňuje odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej CK, a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno zákazníka, špecifikácia zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný zákazníkom a delegátom usporiadajúcej CK. V prípade, že reklamácia nebude vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate z dovolenky u usporiadajúcej CK, najlepšie zaslaním doporučenou poštou na adresu sídla CA, prípadne na adresu sídla usporiadajúcej CK.
Reklamáciu je taktiež možné poslať doporučene na adresu INVIA.SK, s.r.o., Dunajská 4, Bratislava, 811 08, na oddelenie starostlivosti o klientov, alebo ju podať ústne do protokolu v ktorejkoľvek pobočke CA. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný so zákazníkom reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno zákazníka, špecifikácia zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný zákazníkom a zástupcom CA, ktorý ho bez zbytočného odkladu  odošle alebo odovzdá do usporiadajúcej CK k vybaveniu.

Článok 5 - obsah reklamácie
Pre ľahkú identifikáciu Vašej reklamácie, by reklamácia mala obsahovať údaje potrebné pre identifikáciu služieb, ktoré boli poskytnuté chybne alebo neboli poskytnuté vôbec.

Identifikácia spočíva v tom, že zákazník uvedie:
a) číslo cestovnej zmluvy,
b) dátum jej uzatvorenia,
c) s akou cestovnou kanceláriou bola cestovná zmluva uzatvorená,
d) popis chybne poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby        neboli poskytnuté vôbec,
e) čoho sa zákazník domáha,
f) bankové spojenie zákazníka, pokiaľ žiada primeranú zľavu z chybne poskytnutej služby,
g) doporučujeme priložiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdeným vlastníkom objektu, fotografiami, atď., a podpísaný delegátom cestovnej kancelárie, pokiaľ je reklamácia uplatňovaná priamo na mieste poskytovaných služieb.


Článok 6 - povinnosti zákazníka
Zákazník je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä doplňovať požadované skutočnosti, podávať informácie a vysvetlenia, predkladať doklady preukazujúce aj skutkový stav.

Článok 7 - lehoty pre vybavenie reklamácie
V prípade, že je reklamácia uplatnená priamo u delegáta usporiadajúcej CK, potom je tento delegát oprávnený o reklamácii obvykle rozhodnúť, či požiadavke klienta vyhovie. V ďalších prípadoch bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zákazník s usporiadajúcou CK nedohodnú na dlhšej lehote.

Článok 8 - reklamačné poriadky
Podrobnosti reklamačného riadenia sú stanovené v reklamačných poriadkoch každej cestovnej kancelárie, ktoré majú prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

Článok 9 - účinnosť reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 06.08.2012.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od vyššie uvedeného dátumu a toto vydanie nahrádza  všetky ich predošlé verzie.


VIII. Odmietnutie zákazníka
CA si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka najmä v nasledujúcich prípadoch:
- klient zasiela stále neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky alebo
- zasiela objednávky s vedomím, že si zájazd v skutočnosti neobjedná, alebo

 -klient viac ako v dvoch prípadoch po sebe bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku za objednané služby, alebo
- klient vo viac ako dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu.

IX. Osobné údaje
Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) poskytnuté pri využívaní tohto serveru a služieb CA sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. CA si uvedomuje dôvernosť  osobných údajov a prehlasuje, že s nimi bude nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. CA spracováva poskytnuté osobné údaje po dobu neurčitú, prípadne do odvolania súhlasu daného klienta. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne listom zaslaným na sídlo CA alebo e-mailom na poradca@invia.sk odvolať.

CA prehlasuje, že všetky osobné údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb a k obchodným a marketingovým účelom CA. Pokiaľ bude k Vašim osobným údajom mať prístup iný subjekt ako CA, bude tomu tak iba v rámci spolupráce na činnostiach CA za účelom zlepšovania ich služieb a k obchodným a marketingovým účelom, pričom takýto iný subjekt nesmie údaje predávať inej osobe.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Niektoré údaje budú spracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. cestovné poistenie).

Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe zvláštneho zákona.

Vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečenom serveri vo vlastníctve CA. Podľa zákona má klient kedykoľvek právo písomne požiadať CA o poskytnutí informácií o tom, aké osobné údaje týkajúce sa klienta CA spracováva.

X. Recenzie
Každý klient je po návrate z cesty sprostredkovanej CA požiadaný obvykle elektronickou formou o vyplnenie dotazníka zhrňujúceho a hodnotiaceho priebeh dovolenky, jednotlivé služby CK a CA, ubytovacieho zariadenia atď. a jeho spokojnosť s nimi.

Odoslaním recenzie klient dáva výslovný súhlas k uverejneniu tejto recenzie na www stránkach prevádzkovaných CA, prípadne dcérskymi či materskými spoločnosťami v SR i v zahraničí s uvedením mena a priezviska objednávateľa tejto cesty. Zároveň klient súhlasí s tým, že odoslané recenzie môže CA upraviť tak, aby v nich neboli uvedené konkrétne názvy cestovných kancelárií, leteckých spoločností alebo iné mená.

V prípade, ak si klient praje svoju recenziu odstrániť z www stránok CA, je potrebné túto skutočnosť oznámiť CA, najlepšie na email klientsky-servis@invia.sk.


XI. Čierna listina leteckých spoločností
Nariadenie ES č.2111/2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva uvádzajúceho leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu prevádzkovania leteckej dopravy, ukladá cestovným agentúram povinnosť informovať cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu.
Uvedený zoznam dopravcov ("Black List") nájdete na http://www.caa.sk/.

 

Dôležité informácie - Čo by ste mali vedieť pred výberom Vašej dovolenky

Vážení zákazníci,

chceli by sme Vám poďakovať za to, že ste sa rozhodli využiť služby cestovnej agentúry INVIA.SK s.r.o. (ďalej len CA), a uisťujeme Vás, že podnikneme všetko, čo je v našich silách, aby sme Vám ponúkli príjemnú dovolenku a aby Vám zostali v pamäti najkrajšie dni v roku ako

nezabudnuteľný zážitok.

Predpokladom príjemného pobytu je taktiež dobrá informovanosť o špecifických podmienkach v jednotlivých krajinách, o charaktere pobytových miest a o kategórií zabookovaného hotela atď., vzhľadom k tomu, že predstavy a nároky turistov sú veľmi rozdielne.

Podmienky účasti na zájazdoch a vzájomné práva a povinnosti vznikajúce medzi klientom a cestovnou kanceláriou (ďalej iba CK) stanovia Všeobecné zmluvné podmienky CK, ktorá zájazd usporiadava.

Úplné znenie zasielame vždy spolu s návrhom cestovnej zmluvy a to formou odkazu v texte emailovej správy. Prípadne Vám ich odovzdáme osobne na niektorej z našich pobočiek.

Nasledujúce informácie mimo iného popisujú podrobnejší obsah služieb obvykle zahrnutých v cene zájazdu.

Naša ponuka je bohatá a iste Vám umožní správny výber. Pred záväzným objednaním zájazdu (podpisom cestovnej zmluvy a úhradou) si starostlivo preštudujte ako Všeobecné zmluvné podmienky CK  i CA, tak nižšie uvedené doplňujúce dôležité informácie.

I. Doručenie pokynov, poukazov, odbavenia

Pokyny k ceste CK odosiela, akonáhle ich bude mať k dispozícii (cca 3-7 dní pred začiatkom zájazdu). Pokiaľ je termín začiatku zájazdu v dobe kratšej ako 3 dni od záväznej objednávky (spísanie cestovnej zmluvy), budú pokyny zaslané obvykle obratom po spracovaní cestovnej zmluvy pracovníkom CK alebo CA.

Pracovníci  CA vždy kontaktujú objednávateľa, aby overili, či pokyny k zájazdu obdržal a že je všetko  v poriadku. Je dôležité na cestovnú zmluvu vždy uviesť aktuálnu e-mail adresu, telefonický kontakt a korešpondenčnú adresu, na ktorej sa objednávateľ momentálne zdržuje.

- Letecká preprava

Charterové lety: Pokyny sú zasielané zvyčajne na e-mailovú adresu objednávateľa zájazdu. Ubytovacie poukazy, letenky, prípadne ďalšie doklady sú vydávané zástupcom CK na letisku v stánku označenom logom CK.

Výnimočne CK zasielajú kompletné odbavenie vrátane ubytovacích poukazov a leteniek poštou na korešpondenčnú adresu objednávateľa, ktorá je uvedená v zmluve. U skorých odletov cca do 3 dní je doručenie pokynov riešené elektronicky. Poukazy, letenky, prípadne ďalšie doklady sú vydávané zástupcom CK na letisku.

Linkové lety: CK zasielajú obvykle kompletné odbavenie vrátane ubytovacích poukazov a leteniek poštou na korešpondenčnú adresu objednávateľa. V tomto prípade už na letisku nebude prítomný zástupca danej CK. Výnimočne sú pokyny zasielané emailom a ubytovacie poukazy, letenky, prípadne ďalšie doklady sú odovzdané zástupcom CK na letisku. U skorých odletov cca do 3 dní je doručenie riešené elektronicky alebo kuriérskou službou, a pod. Niekedy na náklady objednávateľa.

Autokarová preprava

Pokyny sú zasielané  obvykle na e-mailovú adresu, prípadne poštou na korešpondenčnú adresu objednávateľa zájazdu. Ubytovacie poukazy, prípadne ďalšie doklady sú odovzdané zástupcom CK pred odjazdom pri autobuse. Pri ceste do krajín Európskej únie je klient povinný si vopred overiť u CK trasu, cez  ktoré štáty sa prechádza a zistiť, či nebude pre prejazd týmito štátmi vyžadovaný napríklad cestovný pas. Vstup na občiansky preukaz je iba v rámci Shengenského priestoru.

Individuálna preprava

Pokyny, ubytovacie poukazy, prípadne ďalšie podklady sú zasielané obvykle na emailovú adresu, prípadne poštou na korešpondenčnú adresu objednávateľa zájazdu. U skorých odletov cca do 3 dní je doručenie riešené obvykle elektronicky. Pokiaľ majú cestujúci zjednané cestovné poistenie ECP prostredníctvom CA, obdržia poistné kartičky výhradne na e-mailovú adresu a to nezávisle na doručení pokynov od CK. Je možné taktiež dohodnúť s predajcom osobné prevzatie pokynov k ceste na niektorej z pobočiek CA.

Podrobnejšie informácie podá konkrétny predajca, ktorý objednávku vybavoval. Kontakty na Vašeho predajcu sú uvedené na každej cestovnej zmluve v jej dolnej časti.

II. Letecká doprava

Všetky lety sú prevádzkované renomovanými leteckými spoločnosťami. Na základe predpisov a bežných dohôd v medzinárodnej leteckej doprave si CK vyhradzujú možnosť zmeny miesta odletu, trasy letu (príp. medzipristátie), leteckej spoločnosti, typu lietadla a letového plánu. Presné platné časy odletov a príletov vrátane trasy sú uvedené vo Vašich cestovných dokladoch (letenke).

Prvý a posledný deň leteckých zájazdov je určený k preprave a nie k vlastnej dovolenke. Nie je možné tiež vychádzať z toho, že sa odlety uskutočnia dopoludnia a spiatočné lety popoludní či večer. Ako odlet, tak i prílet sa môže uskutočniť v ktorúkoľvek dobu, ako v ranných, tak i v nočných hodinách.

Let môže z hľadiska dĺžky trvania čiastočne alebo i celkom zasahovať do dňa nasledujúceho . Zmeny letových časov sa môžu uskutočniť i krátkodobo (v niektorých prípadoch i niekoľko hodín) pred odletom a oneskorenia sú v posledných  rokoch bežné.

Je to spôsobené nielen počasím, ale najmä preplnením vzdušných koridorov. CK maximálne usilujú o vylúčenie týchto rušivých vplyvov a prosí v prípade zmeny odletových časov, popr. pri oneskorení, o Vaše pochopenie.

- Preprava batožiny

Každý cestujúci klient má nárok na bezplatnú dopravu batožiny, vrátane príručnej batožiny do max. váhy, ktorá je stanovená leteckou spoločnosťou. Túto informáciu obdržíte obvykle v pokynoch pred cestou, ktoré Vám budú zaslané cca 3-7 dní pred zahájením zájazdu. Pri nadváhe batožiny je spravidla účtovaný poplatok. Príručná batožina nesmie podľa medzinárodných predpisov z bezpečnostných dôvodov obsahovať predmety, ktoré je možné klasifikovať ako nebezpečné. Pokiaľ budú v príručnej batožine nájdené tieto nebezpečné predmety, majú pracovníci letiskovej správy právo na ich zabavenie a likvidáciu. Najmä upozorňujeme na manikúrové nožničky, nože, zápalky, spreje (parfum) a pod.!

Pozor na váhové limity batožiny, napr. maximálna váha batožiny na jednu osobu je obvykle 20kg, ak cestujú však 2 osoby s jednou batožinou váha sa nenásobí, ale je stanovená obvykle na 32 kg. Niektoré letecké spoločnosti majú určité obmedzenia ako na váhu, tak aj na počet batožiny, a ďalšie podmienky (sčítanie váhy atď.). Sledujte prosím starostlivo inštrukcie k odletu zaslané z CK alebo CA.

Doporučujeme pripoistenie pre prípad straty alebo poškodenia batožiny. Ak je batožina poškodená, oneskorená, stratená alebo zničená, musí cestujúci podať sťažnosť písomne leteckému dopravcovi čo najskôr . V prípade poškodenia vybavenej batožiny, musí cestujúci podať písomnú sťažnosť do siedmych pracovných dní a pokiaľ bola oneskorená, potom do 21 dní, v obidvoch prípadoch od dátumu, kedy bola batožina cestujúcemu vydaná.

- Preprava zvierat

Zvieratá (pes/mačka) do maximálnej váhy 5 kg je možné prepravovať na palube lietadla za zvláštnych podmienok. Ostatné zvieratá je možné prepravovať v klimatizovanom batožinovom priestore v dolnej časti lietadla v zvláštnych kontajneroch, určených k tomuto účelu. Preprava všetkých zvierat musí byť ohlásená už pri rezervácii a je za extra príplatok. Podrobnejšie informácie - viď podmienky jednotlivých prepravcov, ktoré Vám radi zabezpečíme...

Bicykle, surfy

Preprava neskladnej batožiny (napr. jazdných bicyklov, golfových bagov, surfov

a pod.) musí byť nahlásená v CK či CA už pri bookovaní zájazdu (väčšinou za poplatok). Z bezpečnostných dôvodov sa nemôžu vyššie uvedené predmety spravidla prevážať autobusmi určenými pre transfer do/z hotela . Zodpovedajúca doprava je zaisťovaná na vlastné náklady zákazníkom. Prepravu môže za poplatok zaistiť i CK či CA. Na túto prepravu sa však nevzťahuje cestovné poistenie a CK ani CA nenesie zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, spôsobené na prepravovanom predmete.

- Vylúčenie z prepravy

CK si vyhradzuje právo vylúčiť klienta z prepravy alebo z celého zájazdu, pokiaľ svojim jednaním a chovaním narušuje jeho chod, popr. hrozí nebezpečenstvo, že by táto situácia mohla nastať. Vylúčená je preprava osôb v podnapitom stave. Z prepravy však môžu byť vylúčení i klienti, ktorí napr. v prípade oneskorenia, slovne napádajú zástupcu CK či CA, alebo sa vulgárne a hrubo vyjadrujú o tejto spoločnosti, či ich zástupcoch. V prípade vylúčenia z prepravy alebo zo zájazdu zaniká nárok klienta na úhradu nečerpaných služieb. CK prosí o pochopenie tohto opatrenia, ktorého zmyslom a cieľom je zaistenie kľudnej dovolenky a prepravy ostatných cestujúcich, ako i ochrana osobností pracovníkov v spoločnosti. Cestujúci je povinný dodržiavať počas leteckej prepravy zákaz fajčenia po dobu celého letu.

- Preprava tehotných žien

Pri preprave tehotných žien do konca 34. týždňa tehotenstva, ktoré sú bez zdravotných komplikácií, nie je obvykle vyžadované potvrdenie ošetrujúceho lekára. Pokiaľ má tehotná žena v dobe do konca 34. týždňa tehotenstva zdravotné problémy, je nutné predložiť na predpísanom formulári potvrdenie ošetrujúceho lekára, že tehotná žena môže absolvovať leteckú dopravu. Pri preprave tehotných žien od konca 34. týždňa tehotenstva je vždy nutné predložiť lekárske potvrdenie na formulári, ktorý Vám na vyžiadanie zašleme. Lekárske potvrdenie nesmie byť vystavené skôr ako 6 dní pred nástupom cesty.

Viac informácií nájdete v prepravných podmienkach jednotlivých dopravcov, ktoré sa môžu od seba čiastočne líšiť a ktoré Vám radi sprostredkujeme.

V prípade lodných plavieb, prenájmu lodí, zájazdov lodnou dopravou či zaoceánske plavby, nie sú lode vybavené pre asistenciu behom tehotenstva alebo pôrodu, preto nemôžu byť prijaté takéto zákazníčky na palubu lodi v prípade, že bude predpokladaný deň odjazdu/odplavenia v 24. alebo vyššom týždni tehotenstva. Ďalšie obmedzenia pre dovolenku na lodi, či zahrňujúce v sebe pobyt na lodi, nebudú prijaté deti, ktoré nedosiahnu minimálne 6 mesiacov veku do 1. dňa plavby. Minimálny vek pre plavby dlhšie ako 15 dní (Afrika, Ďaleký Východ, Indický oceán a Unikátne plavby) je 12 mesiacov veku.

Rovnako tak vybrané hotely (väčšinou luxusné) neakceptujú pobyt mladých detí. Doporučujeme klientom sa informovať o takýchto či akýchkoľvek iných obmedzeniach, ktoré sa môžu účastníkov týkať.

Pokiaľ je ponuka či cena obmedzená maximálnym vekom dieťaťa, berie sa ako rozhodujúci vek dieťaťa vek v deň, ktorý nasleduje po dni čerpania poslednej služby, to v praxi znamená, že pokiaľ je napr. zvýhodnená cena za dieťa do veku 5-tich rokov, znamená to, že ešte posledný deň dovolenky (čerpania služby) nesmie byť uvedenému dieťaťu 5 rokov, tzn., že veku 5-tich rokov musí dosiahnuť najskôr jeden kalendárny deň po návrate z dovolenky/cesty.

Pokiaľ je ponuka či cena obmedzená minimálnym vekom dieťaťa (napr. v niektorých hoteloch nie je možné ubytovať deti pod určitý vek), berie sa ako rozhodný vek dieťaťa vek v deň predchádzajúci dňu čerpania prvej služby, to v praxi znamená, že pokiaľ je možný vstup dieťaťa do určitého hotelu napr. až od 5tich rokov veku, bude povolený vstup len takému dieťaťu, ktoré veku 5-tich rokov dosiahlo najneskôr deň pred začiatkom dovolenky/čerpania prvej služby.

- Zjazdové trate a prepravné zariadenia  

Pri zjazdových tratí značí (na lyžiarskych mapkách aj v ski areáloch samotných) ich obtiažnosť takmer výhradne farba. Čierne zjazdovky sú určené pre lyžiarov najzdatnejších a vo Francúzsku a Švajčiarsku niektoré z nich nie sú  upravované či sú upravované len občas alebo nepravidelne. Červené zjazdovky sú určené stredne zdatným lyžiarom a pre lyžiarov menej zdatných a začiatočníkov sú zjazdové trate značené farbou modrou, prípadne zelenou. Pri niektorých zjazdovkách neplatí farbou udaný stupeň ich náročnosti po celej ich dĺžke, ale vzťahuje sa k ich úseku s náročnosti maximálnej. Úprava zjazdových tratí je z dôvodu bezpečnosti lyžiarov vykonávaná väčšinou v dobe mimo prevádzky prepravných zariadení, ktorý je rôzny v závislosti na stredisku, termíne a taktiež na ich konkrétnej polohe. Aj v súvislosti s uvedeným sú prepravné zariadenia  väčšinou v prevádzku od 8,00 až 9,30 do 15,30 až 17,30. Funkčnosť vlekov a lanoviek však môže byť taktiež obmedzená z dôvodu zlých snehových či klimatických podmienok, lavínového nebezpečia alebo eventuálne z dôvodov technických. V rámci každého lyžiarskeho areálu je bezpodmienečne nutné dodržiavať pravidlá pre pohyb na značených zjazdových tratiach, obzvlášť dôležité je potom rešpektovať nariadenia týkajúce sa uzatvorenia niektorých trás a to či už z dôvodu ich malej tzv. výsnežnosti alebo pre hroziace nebezpečie pádu lavín či  závodov. Dodržiavať je nutné ale aj všetky pravidlá ďalšie, ktorá sa stredisko od strediska líšia. Spravidla sú uvedené v hlavných svetových jazykoch na lyžiarskych mapkách či na informačných tabulách pri hlavných nástupných miestach lyžiarskeho areálu a väčšinou zahrňujú aj zákonom či miestnou vyhláškou dané obmedzenia, ktorých porušenie môže byť dokonca aj pokutované. Rada stredísk predkladá tiež ponuku voľného terénu. Tu si len dovoľujeme pripomenúť, že na zjazdy mimo vyznačených tratí sa nevzťahuje základné cestovné poistenie a preto Vám doporučujeme, pokiaľ sa chystáte skúsiť aj tento spôsob zdolávania svahov, podrobnejšie sa informovať v niektorej z poisťovní. Upozorniť ešte musíme aj na určitú disproporciu medzi údajmi o zjazdovkách a prepravných zariadeniach uvádzaných na týchto stránkach katalógu vzhľadom k údajom prezentovaným priamo jednotlivými skiareálmi. Často krát sú nami publikované hodnoty odlišné od tých oficiálnych a to väčšinou nižšia. Všetky strediská (resp. strediská, v ktorých sme tu možnosť mali) sme sa snažili merať a počítať "rovnakým metrom" a získať tak údaje čo možno najviac vzájomne porovnateľné. Pravdou však ostáva, že celá rada údajov je naozaj relatívnych a je preto potrebné tieto informácie brať skôr len ako orientačné. V rôznych oblastiach či miestach môžu platiť miestne nariadenia a pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať a doporučujeme klientom sa informovať už v priebehu vybavovania objednávky či v mieste pobytu. Napr. 1. januára 2005 vošiel do platnosti taliansky zákon, ktorý všetkým deťom mladším 14-tich rokov, dáva za povinnosť používať homologované lyžiarske prilby.

III. Autokarová preprava

CA ponúka zájazdy českých i slovenských CK. Popisy zájazdov sú obvykle v jazyku usporiadajúcej CK. Pri autobusovej doprave slovenskej CK sú zvozy vymedzené iba v rámci Slovenskej republiky. Dopravu do najbližšieho zvozového miesta si musia klienti zaistiť individuálne. Toto isté platí pre klientov s bydliskom v Slovenskej republike, ktorí si objednali zájazd autobusovou dopravou u českej CK a naopak. Pri zájazdoch autobusovou prepravou je potrebné počítať so skutočnosťou, že odjazd býva aj o jeden kalendárny deň skôr, ako je uvedený deň pobytu v destinácii. Rovnako tak deň návratu je o deň neskôr, ako je uvedený posledný deň pobytu v destinácii.

IV. Cestovné  poistenie

Pred odchodom sa poistite. Určite je potrebné zabezpečiť si poistenie úhrad liečebných nákladov pre pobyt v zahraničí. Bez poistenia nedoporučujeme vôbec vycestovať. S obsahom poistnej zmluvy sa dôkladne zoznámte. Súčasne sa informujte, s ktorými štátmi má SR zjednané poskytovanie bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Tieto informácie nájdete na www.mzv.sk

- Prečo uzatvárať cestovné poistenie?

Výjazd do zahraničia by sme nemali podceňovať z hľadiska prípadných rizík i v prípadoch, kedy ide o krátkodobý pobyt. Cestovné zdravotné poistenie pri pobyte v cudzine chráni pred rizikom spojeným s náhlym ochorením či úrazom. Uzatvorením

poistnej zmluvy sa vyhnete mnohým komplikáciám v prípade náhleho ochorenia či úrazu, nakoľko náklady spojené s liečením v cudzine môžu, v prípade chýbajúceho poistenia, spôsobiť značné starosti a finančné problémy.

- Prečo doporučujeme uzatvoriť komerčné poistenie i do členských krajín EU?

Pretože zo zákonného zdravotného poistenia slovenský občan:

*  má nárok na náhradu urgentnej lekárskej starostlivosti poskytnutej iba v štátnych zariadeniach

* nemá nárok na náhradu nákladov na prevoz do SR (pri chorobe, úraze či smrti)

* nemá nárok na akúkoľvek asistenčnú službu

* hradí rovnakú spoluúčasť ako miestni poistenci (za lieky,  zákroky, pobyt v nemocnici atď.)

* vynaložená spoluúčasť na škode vo väčšine prípadoch vysoko presiahne čiastku, ktorú by klient zaplatil pri uzatvorení poistnej zmluvy "Cestovné poistenie a asistenčné služby" v AXA poisťovni.

- Prečo sa nespoliehať na cestovné poistenie zahrnuté do služieb pri platobných kartách?

Cestovné poistenie je často súčasťou či doplnkom platobných kariet. Možno ste i s celou rodinou v zahraničí “v bezpečí” a neviete, alebo naopak sa spoliehate na poistku, ktorá Vám v prípade potreby neuhradí takmer nič. Niektoré produkty sa napríklad vôbec nevzťahujú na zimné športy. Súčasťou poistenia u kreditných kariet nemusí byť pripoistenie pre prípad storna zájazdu zo strany klienta, kedy výška storno poplatku môže dosiahnuť až 100% a nie je možné nárokovať po  CK ani CA.

Prosím, overte si informácie týkajúce sa cestovného poistenia vo Vašom bankovom ústave.

V cene zájazdu je vždy u CK i poistenie záruky pre prípad úpadku CK (pri zájazdoch/služieb slovenských CK sa toto poistenie povinne pripláca). Certifikát dokladajúci uvedené poistenie je zasielaný formou odkazu v texte emailovej správy, ktorú klient obdrží spolu s návrhom cestovnej zmluvy.

V. Pasové a vízové formality, bezpečnostné situácie v destináciách

Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas. Občania ostatných štátov sú povinný preveriť si podmienky vstupu do krajiny na príslušnej ambasáde štátu, kam budú cestovať, prípadne štátu, na ktorého území v rámci dopravy vstúpi /autobusová doprava, prestupy u leteckej spoločnosti/. Tieto úrady ako jediné môžu poskytnúť záväznú a úplnú informáciu. Upozorňujeme na to, že  CA nenesie a nepríjma zodpovednosť za aktuálnosť a správnosť podávaných informácií. Cestujúci sú povinní akékoľvek vízové formality zaistiť si sami ešte pred vycestovaním, pokiaľ neboli zaistené CK.

Novým nariadením je, že dieťa zapísané v pase rodičov môže cestovať bez vlastného pasu do zahraničia iba do 25.6.2012 . Od 26.6.2012 musí mať každé dieťa svoj vlastný cestovný pas. Toto platí pre všetky deti, t.j. i deti mladšie ako 2 roky. Cestovný pas pre deti bude vydávaný úradmi s platnosťou pasu na 5 rokov.  

Do niektorých, predovšetkým arabských alebo moslimských krajín, nemusí byť pustená samostatne cestujúca žena.

Poznávacie zájazdy

Predovšetkým pri poznávacích zájazdoch upozorňujeme na určité obmedzenia návštev historických, náboženských a iných pamiatok v dňoch štátnych a náboženských sviatkov alebo osláv v mieste pobytu, prípadne na ďalšie obmedzenia podľa podmienok pre vstup do jednotlivých pamiatok, krajín. (min. akceptovateľného oblečenia, atď.).

VI. Zastúpenie CK v mieste pobytu

CK zaisťuje pre svojich klientov slovensky alebo česky hovoriacich zástupcov v mieste pobytu. Táto služba nemusí byť pri individuálnych zájazdoch "na mieru" zaistená. Pokiaľ sa vyskytne počas Vášho pobytu akýkoľvek problém, oznámte túto skutočnosť zástupcovi CK. V záujme nás všetkých je, aby bol problém na mieste vyriešený a aby ste strávili dovolenku podľa Vašich predstáv a aby ste sa vracali späť domov spokojní. Servis v exotických destináciách je väčšinou uskutočňovaný prostredníctvom obchodných partnerov usporiadajúcej CK. To znamená, že býva v nemčine alebo angličtine a jeho rozsah sa obmedzuje na zaistenie základných informácií, event. sprostredkovanie výletu.

VII. Ubytovanie

Naša ponuka od cca 300 CK zahŕňa hotely, apartmány, bungalovy a privátne ubytovanie všetkých kategórií.

Typy ubytovania:

Hotel - izby bez možnosti varenia

Hotelové apartmány - izba tvorená najmenej dvoma miestnosťami, oddelenými i  prepážkou bez dverí

Pavilóny, depandance a penzióny - hotelová úroveň

Štúdio - ubytovacia jednotka s možnosťou varenia v jednej miestnosti

Apartmán - ubytovacia jednotka s možnosťou varenia tvorená najmenej dvoma miestnosťami

Bungalovy a chaty - menej podlažná ubytovacia jednotka, s i bez možnosti varenia

Karavan - mobilná ubytovacia jednotka obvykle s možnosťou varenia, zaparkovaná v kempe

Ubytovanie v súkromí - jednotlivé hostinské izby bez možnosti varenia v domoch

(bytoch) fyzických osôb.

Kategorizácia hotela

Oficiálna hotelová kategorizácia nemusí byť totožná s kategorizáciou hotela na mieste a v niektorých destináciách (Egypt, Tunisko...) sa môže líšiť od európskeho štandardu. I v komfortných hoteloch môžu byť niektoré izby jednoduchšie zariadené - vybavenie vždy zodpovedá popisu v katalógu. Veľkosť a poloha izieb (i rovnaké kategórie) nie sú vždy rovnaké. Pri ubytovaní v štúdiách alebo apartmánoch nie je počas pobytu obvykle zaistené upratovanie. Vyberte si z našej ponuky takú ubytovaciu kapacitu, ktorá vyhovuje vašim predstavám a finančným možnostiam. Uvedené kategórie ubytovania v ponuke CK i CA môžu byť iba orientačné a nemusia vždy zodpovedať oficiálnej kategórii hotela.

Hotelová kategorizácia Vám pomôže pri Vašom výbere:

* veľmi jednoduché objekty vhodné pre nenáročných hostí s minimálnym komfortom

** objekty turistickej triedy s účelným vybavením a jednoduchým rozsahom stravovania

*** bežný turistický štandard ubytovacích a stravovacích služieb

****  kvalitné ubytovanie s nadpriemerným vybavením a službami

***** luxusné hotely pre náročných hostí s nadštandardným vybavením a službami

+ vyššia kvalita základného stupňa (napr. hotel ***+)

V prípade zmeny Vami objednaného ubytovacieho zariadenia CK, ku ktorému vo všetkých turistických oblastiach môže vo výnimočných

prípadoch dôjsť, budete ubytovaní v ubytovacích zariadeniach rovnakej alebo vyššej kategórie. Služby náhradného hotela nemusia byť vždy rovnaké,

malo by však dôjsť k zachovaniu rozsahu zaplatených stravovacích služieb, tj. plná penzia či polopenzia.

V niektorých prípadoch CK namiesto označenia hviezdičkou (*) používajú symboly- napr. kľúč, lietadlo, vlastné logo CK atď. Význam však ostáva rovnaký.

- Izby

Rozdeľovanie izieb je plne v kompetencii recepcie hotela (pokiaľ nemáte služby typu "izba s výhľadom na more" zakúpené) a CK ani CA na toto nemá žiadny vplyv. Jednolôžkové izby sú spravidla s príplatkom a nemusia byť celkom identické s dvojlôžkovými izbami. V niektorých hoteloch môže byť za trojlôžkovú izbu považovaná dvojlôžková izba s prístelkou. Prístelkou môže byť pohovka, rozkladací gauč, váľanda alebo lehátko a nie je vždy pevnou súčasťou vybavenia izby. Pridaním prístelky do izby je nutné počítať s určitým priestorovým obmedzením. Jednotlivé izby nemusia byť rovnako vybavené a situované, ako prezentujú fotografie na webe CK, či CA. CK nemôže garantovať zaistenie izby zobrazenej na fotografií na www či v katalógu dodanom managementom hotela.

Niektoré hotely, predovšetkým v arabských alebo moslimských krajinách, môžu v ojedinelých prípadoch vyžadovať sobášny list v prípade ubytovania páru zloženého z Európana a občana moslimskej/arabskej krajiny.

Check-in (čas ubytovania) , check-out (čas opustenia ubytovacej jednotky)

Podľa medzinárodných zvykov musia hostia opustiť izby v deň odchodu obvykle do 12:00 hodiny, možnosť ubytovania sa v deň príchodu podľa možností hotela väčšinou  nie je skôr než v 14. hodine. Skorý príchod či neskorý odchod neoprávňuje k ďalšiemu používaniu izby. V niektorých prípadoch CK ponúkajú možnosť zakúpenia služby skoršieho ubytovania, tzn. “early check-in” a neskoršieho opustenia izby, tzn. “late check-out”.

VIII. Stravovanie a nápoje

Pre klientov ubytovaných v jednej ubytovacej jednotke platí rovnaký typ stravovacích služieb.

Typy stravy sú:

(kontinentálne) raňajky - väčšinou opakujúca sa ponuka - káva alebo čaj, chlieb alebo pečivo, maslo, džem

kontinentálne raňajky zosilnené (rozšírené) - má rozsah kontinentálnych raňajok rozšírené o plátok syra alebo salámu, popr. vajce

bufetový spôsob stravovania - samoobslužný systém stravovania s ponukou studenej a teplej kuchyne

švédske stoly - samoobslužný systém stravovania s ponukou iba studenej kuchyne; niekedy je CK chybne bufetom (= teplé občerstvenie) označované tiež stravovanie typu "švédske stoly"

polopenzia- raňajky (pri raňajkách nápoje obvykle v cene) a večera (pri večeri nápoje obvykle za poplatok)

plná penzia- raňajky (pri raňajkách nápoje obvykle v cene), obed a večera (pri večeri nápoje obvykle za poplatok)

all inclusive - celodenné stravovanie (tj. plná penzia, niekedy i ďalšie občerstvenie) vrátane nápojov, je zahrnuté v cene.

Konkrétny rozsah stravovania sa riadi pravidlami, ktoré stanoví hotel a sú mimo akéhokoľvek  vplyvu CK i CA. Je potrebné počítať s tým, že čerpanie stravovacích služieb prebieha v stravovacích časoch stanovených hotelom, nie nepretržite. Začiatok a koniec čerpania služieb All inclusive sa riadi časom nasťahovania do izieb a ich uvoľnením, rovnako tak otváracími a prevádzkovými dobami jednotlivých reštaurácií a barov v hoteli a pod. Rozsah čerpania služieb v prvý a posledný deň môže byť čiastočne obmedzený. Pokiaľ je stravovanie formou ALL INCLUSIVE, je z organizačných dôvodov vo väčšine hoteloch nutné nosiť nepretržite plastikový náramok.

ultra all inclusive - spravidla zahŕňa okrem služieb all inclusive i využitie športových aktivít, či iných služieb v rámci hotela zadarmo (napr. tenis, masáž, návšteva kaderníka, wellness...)

Pri ubytovaní v apartmánoch sa nepredpokladá príprava zložitých jedál (väčšinou jedna väčšia a jedna menšia platnička). Obmedzená je taktiež možnosť pečenia v rúre. CK ani CA nemôže ovplyvniť prípadné opakovanie ponuky jedál (menu).

Pokiaľ nie je uvedené inak, nápoje nie sú spravidla zahrnuté v cene stravovania. Zaplatený rozsah stravovania zahŕňa počet penzií, ktoré zodpovedajú počtu nocí. Pri nástupe do hotela a odchodu z neho v atypických časoch môže byť nahradené balíčkom na cestu alebo iným typom jedla (občerstvenia). V zariadeniach so stravovaním  all inclusive môže v niektorých prípadoch čerpanie služieb začínať až večer po príchode a končiť až ráno odchodového dňa. Bufetový spôsob a stravovanie s obsluhou sú cenovo rovnocenné.

Niektoré cestovné kancelárie majú v ponuke rôzne druhy úrovne stravovania „all inclusive“, môžu byť označené rôznymi názvami (napr.: light all inclusive, super class all inclusive,…). Vo väčšine prípadov sa jedná o rôzne modifikácie all inclusive stravovania, s určitými obmedzeniami alebo rozšíreniami. Pracovník CA Vás na Vašu žiadosť bude informovať o službách, ktorý typ stravovania je presne zahrnutý.

IX.  Servis a služby hotela

Pokiaľ ide o služby zamestnancov v určitých destináciách, zodpovedá úroveň poskytovaných služieb mentalite obyvateľstva (menšie skúsenosti a určitú ležérnosť pri plnení povinností).

Kultúrne a hygienické zvyklosti sú v južných krajinách odlišné od našich, tamojšie hygienické predpisy sú omnoho tolerantnejšie. Taktiež sa to týka i predpisov a vzťahu k životnému prostrediu. Obdobie pred a po hlavnej sezóne prináša vedľa výhodných cien na druhej strane i skutočnosť, že niektoré zariadenia (bary, diskotéky a pod.) nemusia byť v prevádzke. Rýchlo sa rozvíjajúci cestovný ruch so sebou prináša stavebnú činnosť, na ktorú nemá CK ani CA žiadny vplyv. Stavebná činnosť sa neobmedzuje iba na mimosezónne mesiace. Takéto prípady môžeme iba ťažko ovplyvniť a nie je možné mať vždy pri rezervovaní tie najaktuálnejšie správy. K dovolenke patrí i večerná zábava a bary, reštaurácie, diskotéky a nočné kluby, ktoré môžu spôsobiť hluk. Taktiež zvuková

priepustnosť medzi jednotlivými miestnosťami môže byť rôzna (podľa stavebného štýlu objektu).

- Plážové služby

Pláže môžu byť verejné, prístupné i miestnemu obyvateľstvu. Nemožno vylúčiť sezónny výskyt morských tráv (chalúh). Použitie lehátok a slnečníkov môže byť pri vybraných kapacitách za poplatok, rovnako ako využitie športových programov atď., pokiaľ nie je uvedené inak. Možnosť vodných športov a zahájenie prevádzky vodných športov je v kompetencii strediska. Údaje o vzdialenosti pláží od ubytovacieho objektu, uvedené v popisoch, sú vždy iba orientačné.

- Bazény

Pokiaľ je súčasťou hotelového zariadenia i vyhrievaný bazén, je potrebné vziať do úvahy, že nie vždy musí byť bazén vyhrievaný nepretržite. Táto skutočnosť závisí predovšetkým na rozhodnutí vedenia hotela.  Taktiež v niektorých hoteloch môže byť pojmom “vyhrievaný bazén” chápaný bazén vyhrievaný slnkom. Nie všetky hotely majú bazén s čistiacim/filtračným zariadením, a preto môže dôjsť v období vyšších teplôt bazén vyprázdnený a vyčistený. Je teda nutné počítať s tým, že môže byť bazén po určitú dobu mimo prevádzky. Počet lehátok a slnečníkov pri bazéne nemusí vždy presne zodpovedať kapacite hotela.

- Klimatizácia/kúrenie

Tieto zariadenia nájdete iba v tých hoteloch, kde je to priamo uvedené v popise. Môže sa jednať o klimatizáciu ovládanú centrálne, tak jej zapínanie/vypínanie a regulácia z hľadiska doby a dĺžky nemusí, môže závisieť iba na rozhodnutiach hotela. Klimatizácia môže byť v niektorých prípadoch v prevádzke iba niekoľko hodín denne.

- Hmyz

Napriek intenzívnym snahám hotelierov a miestnych úradov sa môže v určitých obdobiach hmyz vyskytovať, a to predovšetkým pri ubytovaní v bungalovoch. Neodporúča sa ponechávať v izbe voľne ležiace potraviny.

- Cennosti a trezory

Cestovné doklady, peniaze, šeky, platobné karty, mobilné telefóny, počítače a akékoľvek cenné predmety si uložte do hotelového trezora, ktorý je väčšinou súčasťou vybavenia vašej izby alebo k prenájmu na recepcii. Niekedy za poplatok.

- Oblečenie
V niektorých hoteloch (predovšetkým vyššie kategórie 4* - 5*) môže byť vyžadované spoločenské oblečenie počas večere. Pre mužov to väčšinou znamená nosiť dlhé nohavice.

X.Skratky

V práci sú používané určité skratky, ktorých význam je uvedený tu, prípadne Vám ich radi objasnia naši pracovníci:
SGL single room = jednolôžková izba
DBL doubble room = dvojlôžková izba
TPL tripple room = trojlôžková izba
HTL hotel
APTairport = letisko
BUS autobusová doprava
HB half board = polopenzia
AI all inclusive stravovanie
UAI ultra all inclusive stravovanie
BS bez stravy = ubytovanie bez stravy
SS s raňajkami
FB full board = plná penzia
LM last minute = zájazd zvyčajne so zníženou cenou kúpený na tzv. poslednú chvíľu
FM first minute = zájazdy zvyčajne so zníženou cenou zakúpené na tzv. skorý nákup
SLM super last minute = zájazdy zvyčajne so zníženou cenou kúpené v kratšej dobe pred odletom/odjazdom, ako zájazdy typu last minute
PAX passenger = cestujúci
Infant dieťa vo veku 0-2 roky

XI. Ceny zájazdov a služieb

Ceny zájazdov a služieb uvedených na www stránkach CA, sú aktualizované niekoľkokrát denne, tak ako ich dodávajú usporiadajúce CK. I napriek všetkej snahe ponúkať vždy len najaktuálnejšie ceny, môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k situácii, kedy uvedená ponuka či cena nie je aktuálna (líši sa cena, ponuka je už vypredaná atď.). CA za túto skutočnosť nemôže niesť žiadnu zodpovednosť. Preto, u všetkých ponúk uvádzame skutočnosť, kedy „Konečná cena bude potvrdená našim pracovníkom“, a jediná platná cena je cena uvedená na platnej cestovnej zmluve, potvrdenej usporiadateľom zájazdu. 

XII. Ostatné

U vybraných ponúk na www CA sú uvedené dva opisy ubytovacej jednotky. Jeden je označený ako oficiálny právne záväzný, druhý je len informatívny doplňujúci. Ak sú v týchto popiskoch rozdielne informácie, platné sú tie uvedené v oficiálnom právne záväznom popise, ktorý je poskytovaný usporiadateľom


Ceny v ubytovacej jednotke typu apartmán, štúdio apod. môžu byť uvedený pri maximálnej obsadenosti tejto ubytovacej jednotky, tzn. že napríklad v prípade ubytovania iba 2 osôb v 4-lôžkovom apartmáne, je nutné uhradiť buď cenu za všetky 4 osoby, prípadne cena pri obsadení 2 osôb môže byť odlišná, od základnej ceny, ktorá je platná len pri plnej obsadenosti takejto ubytovacej jednotky.
Pokiaľ v hotelovej izbe je ubytovaná iba jedna osoba, cena je zvyčajne navýšená o príplatok „jednolôžková izba“, rovnako tak pokiaľ sa jedná o ubytovanie v inak nadštandardných ubytovacích jednotkách – výhľad na more,… bude cena navýšená o tento príplatok. O tejto skutočnosti je klient vždy informovaný ešte pred podpisom cestovnej zmluvy.

Doplňujúce informácie uvedené v ponuke na www CA, ktoré nie sú súčasťou potvrdenej cestovnej zmluvy, sú iba orientačné. Jedná sa najmä o časy letov, piktogramy informujúce o vybavení ubytovacej kapacity (chladničky, klimatizácia, ...) či tých upozorňujúcich klientov na ponuku výhod, darčekov, bonusov a špeciálnych akcií CA alebo CK.

XIII. Zhrnutie niektorých druhov tovaru a množstva, v akom je ich dovoz zo zahraničia do Slovenskej republiky dovolený:

Od cla, DPH a SPD sa oslobodzuje tovar dovážaný cestujúcimi, ktorého celková hodnota nepresahuje v prípade cestujúcich v leteckej doprave čiastku 430€ na osobu.

Pri dovoze tovaru cestujúcim mladším ako 15 rokov sa čiastka znižuje na 200€ na osobu.

Množstevné limity u vybraných výrobkov:

Fyzické osoby, ktoré dovážajú nižšie uvedené vybrané výrobky pre osobnú spotrebu z krajiny mimo EÚ, budú prepustené s oslobodením od cla, spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty v tomto množstve:

 1. cigarety – najviac 40 ks
 2. cigarky najviac 20 ks
 3. cigary najviac 10 ks
 4. 50 g tabaku na fajčenie

Každé množstvo v písm. a) až písm., b) predstavuje 100% celkového povoleného množstva tabakových výrobkov – tzn. nie je možné prepustiť súčasne všetky druhy v uvedenom množstve, ale iba ich primeranú kombináciu.

Na daňovom území Slovenskej republiky je možné dovezené nadlimitné tabakové výrobky neoznačené tabakovou nálepkou prepustiť do voľného obehu v obmedzenom množstve(napr. 800 ks cigariet) a to po uhradení cla, spotrebnej dane a DPH za predpokladu ich predošlého prihlásenia. Neprihlásené tabakové výrobky sa prejednávajú v priestupkovom konaní, kde na ich konci býva rozhodnutie s udelenou pokutou, prepadnutím a následným zničením dováženého tovaru.

Alkohol, alkoholické nápoje:

 1. 1 liter alkoholických nápojov, pričom skutočný obsah liehu presahuje 22% objemových, alebo nedenaturovaného alkoholu s obsahom liehu najmenej 80% objemových, alebo
 2. 2 litre alkoholických nápojov s obsahom alkoholu najviac 22% objemových, alebo
 3. 4 litre tichého vína, alebo
 4. 16 litrov piva.

Každé uvedené množstvo predstavuje 100% celkového povoleného množstva – tzn. nie je možné povoliť súčasne všetko, ale primeranú kombináciu uvedených výrobkov. Oslobodenie u tabakových a alkoholických nápojov sa neposkytuje osobám mladším 17 rokov.  U nadlimitného dovozu alkoholických nápojov pristupujú pracovníci colného úradu rovnako ako u domerania cla, spotrebnej dane a DPH.

Oblasť zákazov a obmedzení:

Pomerne častým a veľmi sa opakujúcim negatívnym javom je tiež dovoz "suvenírov", ktoré podliehajú dohovoru CITES o ohrození druhých živočíchov a rastlín(koraly, niektoré druhy kaviáru, lastúr, schránok morských živočíchov, výrobky z kože, niektoré živé zvieratá a rastliny). Podrobnejšie informácie sú taktiež k dispozícii na: http:www.sizp.sk. Cestujúci by si mal pred  dovozom zistiť, prípadne byť poučený či tovar, ktorý kupuje a má v úmysle doviesť do SR, nepodlieha zákazom alebo obmedzeniam podľa právnych predpisov o ochrane niektorých druhov živočíchov a rastlín alebo výrobkov z nich. Ďalšou z oblastí, ktorú je treba zmierniť, je prísny režim, resp. obmedzenie vstupu produktov živočíšneho pôvodu(mäso, mastné výrobky, mlieko,  mliečne výrobky) na územie EÚ. Produkty živočíšneho  pôvodu môžu obsahovať choroboplodné zárodky spôsobujúce choroby, preto je treba v súlade s príslušnými veterinárnymi právnymi predpismi tieto produkty, keď sú u cestujúceho pri dovoze zistené, vyhodiť do pripravených košov v príletovej časti colného úradu. Prípadné podrobnejšie informácie je možné získať na: http://svssr.sk. Ak už cestujúci dováža tovar v nadlimitnom množstve alebo tovar podliehajúci zákazom a obmedzeniam alebo si svojím dovozom tovaru nie je istý, je vždy nevyhnutné, aby tieto skutočnosti z vlastnej vôle jednoznačne oznámil colníkovi v tzv. "červenej zóne", po odobraní podanej batožiny z karuselu po prílete na letisko v Bratislave. Iba tak sa vyhne svojmu prípadnému protiprávnemu rokovaniu v prípade prekročenia stanovených zákazov alebo obmedzení. Na bratislavskom letisku je zavedený tzv. systém červenej a zelenej zóny pre cestujúcich, ktorí nemajú nič k precleniu (zelená zóna), a cestujúci, ktorí dovážajú tovar k precleniu, vrátane tovaru v nadlimitnom množstve alebo podliehajúci zákazom a obmedzeniam. V tomto prípade musí vždy vstúpiť do červenej zóny, ktorá je zreteľne vyznačená, a kde je možné tovar prerokovať. 

Dátum poslednej aktualizácie dokumentu: 6.augusta 2012

 

Výhody cestovania s Lastminute.sk

 • Skúsenosti a prehľad Od roku 2005 pôsobíme na trhu, detailne poznáme vývoj cien počas celého roka.
 • Nájdeme najvýhodnejšie Výhodnosť Vašej dovolenky porovnáme s tisíckami zájazdov v našej databáze.
 • Rovnaké ceny Garantujeme Vám rovnaké predajné ceny ako partnerské cestovné kancelárie.

Spolupracujeme so stovkami cestovných kancelárií